Supporting creativity and innovation of Kosovo’s youth 

Supporting creativity and innovation of Kosovo’s youth 

On November 1st 2017, USAID Mission Director James Hope witnessed the signing of a grant agreement between USAID EMPOWER Private Sector in partnership with SIDA and BONEVET Prishtina. After the success of the first BONEVET maker-space in

A Greener Future on the Horizon for Kosovo

A Greener Future on the Horizon for Kosovo

October 2017 – The long winter months will soon bring coal grey skies in the capital Pristina. However, the recent Green Festival has hinted that a greener future is on the horizon for Kosovo.  The turnout and

Kosovo Apparel Convention

Kosovo Apparel Convention

The first Kosovo Apparel Convention will be held on November 6th, 2017, at the Emerald Hotel, Pristina, starting from 9:30am.The purpose of the Convention is to advance the development and growth of the apparel industry in Kosovo.

Call for grant applications is now open (APS #3)

The USAID EMPOWER Private Sector in partnership with SIDA has issued a call for applications to finance innovative activities that create jobs and advance economic development. Click here to read the Annual Program Statement and download the Concept Note template.

Thirrja për aplikacione për grante tani është e hapur (APS #3)

EMPOWER Sektori Privat i USAID-it që financohet nga USAID dhe Sida ka shpallur thirrjen për aplikime për financim të aktiviteteve inovative që krijojnë vende pune dhe avancojnë zhvillimin ekonomik. Klikoni këtu për të lexuar Deklaratën Vjetore të Programit dhe për të shkarkuar shabllonin e Dokumentit të Konceptit.

Poziv za grant aplikacije je sada otvoren (APS #3)

USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora, koji finansiraju USAID i SIDA, su objavili poziv za podnošenje prijava za finansiranje inovativnih aktivnosti koje stvaraju radna mesta i unapređuju privredni razvoj. Kliknite ovde da pročitate Godišnju programsku izjavu i preuzeti šablon Idejni dokument.