Artan Lodža (Loxha) – Zamenik Rukovodioca

Artan Lodža je razvojni ekonomista čije su glavne stručnosti tržište rada, javne finansije, makroekonomska politika i nacionalno strateško planiranje. G. Lodža je radio kao konsultant za menadžment za vodeće međunarodne konsultantske grupe, uključujući i Deloitte, Ernst and Young, i BearingPoint. G. Lodža je takođe radio i na brojnim pozicijama u vodećim međunarodnim razvojnim organizacijama kao što su Svetska banka, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), EU i GIZ. G. Lodža je radio i kao ekspert za tržište rada u sedištu Svetske banke u Vašingtonu, sa fokusom na poboljšanju kapaciteta javnih službi za zapošljavanje, kako bi se onima koji traže posao pružili programi usluga koji su skrojeni i prilagođeni za njih. Takođe je radio i kao konsultant Svetske banke za Vladu Poljske na jačanju sistema za praćenje i nadgledanje i evaluaciju pri podršci onima koji traže posao. Kao šef ekonomskog klastera u UNDP Kosovo, g. Lodža je bio uspešan u razvijanju i prikupljanju fondova za veće nove razvojne projekte na poljima trgovine, novčanih doznaka članova porodica iz inostranstva, kao i stvaranja novih radnih mesta i zaposlenja. G. Lodža radio je na razradi ključnih delova Nacionalne razvojne strategije Kosova, uglavnom u oblastima koje se odnose na industrijsku politiku i strane investicije. G. Lodža ima veliko iskustvo u menadžmentu portfolija, a svoje obrazovanje na polju menadžmenta projekata stekao je na Univerzitetu Džordžtaun (Georgetown University). G. Lodža je ekonomista po obrazovanju, sa diplomom mastera iz ekonomije sa Univerziteta Kolumbija (Columbia University), a druga diploma mastera je iz međunarodnog razvoja sa Ekonomskog fakulteta u Londonu (London School of Economics).