Sektor IKT na Kosovu pojavio se i razvijao u proteklih deset godina. Sada, ima čvrst i uspešan temelj. Sektor obuhvata mnoga MSP koja prodaju i servisiraju softver i sisteme i opremu za IKT. Postoji dobra demografija – veliki broj mladog stanovništva – za razvoj velike radne snage u oblasti IT, koja se obično navodi kao ključna potreba ako će Kosovo biti u stanju da konkuriše za neke od većih evropskih poslova. Raspoloživost velike dijaspore i dobro obrazovani svršeni studenti u inostranstvu pomažu da se stvore tržišne veze. Sve je bolja saradnja između kompanija i univerziteta oko izrade nastavnog plana i programa u oblasti IKT i zapošljavanja mladih diplomaca u sektoru IKT.

Podrška koju daje EMPOWER Privatnog sektora obuhvata održivu obuku programera a zatim pružanje pomoći kompanijama za IKT da se povežu sa prilikama za veće kooperantske ugovore kako bi se zadovoljila potreba za veštinama za rad u ovom sektoru, a koje nijedna kompanija samostalno pa čak ni grupa kompanija ili asocijacija nije u stanju da obezbedi bez aktivnog učešća sistema obrazovanja i obuke.