U sektoru obrade drveta na Kosovu veliki broj kompanija je prešao sa male na srednju i veliku razmeru u protekloj deceniji, i postoji širi trend konsolidacije. Vodeće kompanije imaju velika poslovanja i proizvode visokokvalitetne proizvode, i sposobno razvijaju nove proizvode kako bi se obuhvatili tržišni trendovi. Pa ipak, čak i najveće kompanije kažu da nemaju zadovoljavajuću širu vezu sa stranim tržištima.

Mere projekta EMPOWER Privatnog sektora obuhvataju rad sa vodećim kompanijama na proširenju prodaje i stvaranju radnih mesta u drvnoj industriji, olakšavaju okupljanje kompanija i pomažu da se obezbedi da su sistemi kvaliteta u kompanijama sposobni da obezbede željene standarde.